دانلود رایگان


دانلود تحقیق فساد و مبارزه با فساد - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق فساد و مبارزه با فساد فرمت: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 89
همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی
منابع کامل

سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت مي گيرد:
سطح اول، مفاسدي است كه عمدتاً با نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت ها درگير اين نوع فساد هستند. تعبير فساد بالانشينان يقه سفيد را در اين سطح مي توان به كار گرفت.
فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پاييني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه هاي عمومي و كارسازي هاي غير قانوني صورت مي گيرد. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط است.(ربيعي،1383،31)
انواع فساد
طبقه بندي ها و دسته بندي هاي گوناگوني از فساد وجود دارد دراين رابطه مي توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(كه اولي به توافق دو جانبه بين دهنده و گيرنده مربوط مي شود كه هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال مي كنند، در حالي كه دومي نوعي حالت اجبار و اضطرار دارد كه معمولاً براي اجتناب از نوع صدمه اي كه ممكن است به دهنده يا نزديكان او وارد آيد صورت مي گيرد) و مواردي ديگر که در ادامه مي آيد اشاره داشت.
فساد آشنا پرورانه كه به نصب غير قابل توجيه دوستان يا خويشاوندان به مناصب دولتي يا نشان دادن رفتار تبعيض آميز به آنها اشاره دارد.
فساد خودزا، مستلزم وجود فقط يك شخص است كه چون از نتيجه خط مشي مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع مي برد.
فساد حمايت گرايانه، اقدامات انجام شده براي حفاظت يا تقويت فساد موجود را معمولاً از طريق دسيسه چيني يا از طريق خشونت، توضيح مي دهد.
فساد در سطح محلي و ملي، كه اولي مثلا جايگاه فساد گسترده در قراردادهاي مربوط به امور عمومي شهرداري است.
فساد مشخص ونهادي، يعني فساد با هدف افزايش ثروت مشخص و فسادي كه به دنبال منتفع كردن يك نهاد، مثل يك حزب سياسي است.
فساد سنتي و مدرن، مثلا آشناپروري و حامي پروري در مقابل اختلاس پول با وسايل الكترونيكي. (هيود،1381، 135)
در يک تقسيم بندي ديگر از فساد که واضحتر بنظر می رسد آن را مي توان به سه دسته شامل: فساد سياسي، بوروكراتيك و انتخاباتي تقسيم کرد. اولي هنگامي اتفاق مي افتد كه سياستمداران و تصميم گيران سياسي كه براي تنظيم، ايجاد و اجراي قوانين از طريق مردم مكلف هستند، خودشان فاسدند. دومي يعني فساد بوروكراتيك که در تقسيمات و ادارات دولتي يا در اجراي سياست ها رخ مي دهد و فسادي است كه شهروندان روزانه در اماكني مانند بيمارستان ها، مدارس، ادارات دولتي، صدور پروانه، پليس، دفاتر مالياتي و غيره مي بينند يا انجام مي دهند و سومي، فساد انتخاباتي؛ شامل خريد راي با پول، قول دادن منصب يا مساعدت هاي خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش كردن آزادي انتخابات است.
علاوه بر تقسيم بندي هاي متنوعي كه در بالا اشاره شد يك تقسيم بندي ديگر فساد را به فساد تصادفي و نظام مند تقسيم نموده است.
دو مولف به نام هاي مورنو اكامپو و هربرت ورلين به تازگي و به طور جداگانه تمايز مفيدي را ميان فساد تصادفي و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقي مثل انجام خطا در بازي فوتبال است كه داور با زدن يك ضربه مستقيم آن را جريمه مي كند. اما فساد نظام مند مثل تشويق خشونت در بازي فوتبال است، به طوري كه بازي تغيير ماهيت داده و به ضد بازي بدل شود. از ديدگاه اين دومولف اين شكل دوم فساد است كه توسعه برخي از كشورها را تهديد مي كند. مورنو اكامپو فساد نظام مند را فساد حاد مي نامد و هربرت ورلين آن را رذالتي اجتماعي همپاي اعتياد به الكل مي خواند.(ربيعي،1383 ،31)
از رويکردحقوقي، مي توان فساد را به چند دسته شامل:
1- اقتصادي؛ اعمال و رفتاري غير قانوني كه باعث تكاثر ثروت و شكاف عميق طبقاتي در جامعه مي‏گردد و اختلال در نظم اقتصادي را در پي دارد.
2- فساد اداري؛ که شامل كم كاري، كاغذ بازي، اهمال، ديوانسالاري، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.
3- فساد فرهنگي؛ که عبارت از هر فعل يا ترك فعل كه باعث مخدوش كردن يا ايراد صدمه به باورها و ارزشهاي و اعتقادات جامعه گردد (محمد نبي،1380 ،23) تقسيم كرد.
در يك تقسيم بندي كلي و جامع فساد را مي‏توان به سه دسته اصلي؛ فساد سياسي، اداري و اقتصادي تقسيم بندي كرد، که در ادامه تعريفي کوتاه از هر يک ارائه خواهيم داد.
فساد سياسي
ارائه تعريف تعميم‏پذير و غير متناقض از فساد سياسي ممكن نيست، هرگونه تعريفي از فساد سياسي مفهومي از سياست، غير آلوده به فساد را مفروض مي‏گيرد. مفهوم فساد سياسي با توجه به ماهيت بستر سياسي مورد بحث متفاوت است. البته اين به معناي نسبيت گرائي قياس‏ناپذير نيست كه نتوان بين دو نظام سياسي به داوري مقايسه‏اي دست زد. بلكه حكايت از آن دارد كه فساد سياسي در يك جامعه سياسي دمكراتيك ممكن است (يا حتي بايد) از منشأ خود در جامعه‏اي غير دمكراتيك متفاوت باشد، در تعريف كاملاً ساده فساد سياسي عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتي واگذار شده، به وسيله رهبران سياسي براي كسب منافع خصوصي و شخصي با هدف افزايش قدرت و ثروت.(هيود،1381،24)
در تعريفي ديگر از فساد سياسي آمده، انحراف و يِا تخطي از نرمها، هنجارهاي رسمي و مدون، اصول اساسي اخلاقي و مقررات دولتي مي باشد. ( آندویگ[1]، 2000، 11)
فساد اداري
عبارت است از سوء استفاده نهادينه شده شخصي از منابع عمومي و دولتي توسط كارگزاران خدمات عمومي . فساد اداري به مفهوم فروش مالكيت دولتي يا بهره‏برداري از اموال عمومي توسط بروكراتها در دولت در راستاي انتفاع خود يا خويشاوندان است. در نظام اداري و كشوري مجموعه‏اي از قوانين و مقررات مدون اداري وجود دارد كه چارچوب فعاليت‏هاي مجاز بروكرات‏ها را تعيين مي‏كند. در اين صورت هرگونه رفتاري كه مغاير با اين قوانين و مقررات باشد و انگيزه ارتكاب آنها انتفاع فردي بروكرات يا دوستان آنها باشد فساد اداري محسوب خواهد شد.(خضري،1381،157)
فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي ترين اشكال فساد، پديده اي است كه مرزهاي زمان و مكان را نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصلي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي شود. در واقع، مي توان گفت فساد اداري پديده اي همزاد حكومت هاست، يعني از زماني كه فعاليت هاي بشر شكل سازمان يافته و منسجمي به خود گرفت، فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است. بنابراين مي توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه در نتيجة تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسبت تعامل ميان سازمان و محيط آن، به وجود آمده است.( نجفي كلوري و دیگران،1391، 110)
2-2-4- 3- فساد مالي (اقتصادي)
اين نوع فساد بيشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشي شده و در مواقعي كه خود دولت بخشي از فعاليت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان‏تري مي‏يابد. بدين ترتيب يكي از ريشه‏هاي فساد مالي، اقتصاد دولتي و از بالا هدايت شده است.(ربيعي،1383، 32)

2-2-5 - مفهوم و تعريف فساد اداري[2]
بايد اشاره داشت که فساد اداري به واسطه نگرشها و الگوهاي رفتاري مرتبط بهم ايجاد مي شود که نه تنها مي تواند از ساختار ملي نشات گيرد، بلکه ناشي از ساختار اجتماعي نيز مي باشد. به عبارت ديگر فساد اداري از طريق نگرشهاي فرهنگي مخرب و الگوهاي رفتاري که به طور عميق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومي و ارباب رجوع ريشه دارد، ناشي مي شود. (کیدن[3] ، 2000، 62)
مفهوم فساد اداري را از جنبه‏هاي مختلف مي‏توان مورد توجه قرار داد. در تعريفي قانوني از فساد اداري كه توسط تئو بولد (1990) ارائه گرديده است اين نوع فساد را عبارت از استفاده غير قانوني از اختيارات اداري، دولتي براي نفع شخصي مي‏داند. چنين تعريفي هنگامي جامعيت مي‏يابد كه اولاً قوانين اداري كامل، واضح، عادلانه و فراگير باشد و براي كليه فعاليت‏هاي اداري و دولتي ضوابط دقيق را معرفي كنند.
فساد اداري، ابزاري نامشروع در برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. فساد اداري كه به آن فساد مالي سطح پايين يا سطح خياباني گفته مي شود، همان است كه هر روز در برخورد با مديران عمومي در بخش هايي مانند بيمارستان ها، مدارس، پليس و گمرك و مواردي از اين قبيل رخ مي دهد . محققان معتقدند فساد زماني نمايان مي شود كه مرز تعريف شده و مشخصي بين سياست هاي اقتصادي كشور و تجارت هاي بخش خصوصي وجود نداشته باشد.( ربيعي ، آصف، 1391، 48)
ليكن نبايد فراموش كرد كه در هر جامعه گروهي از افراد، نفوذ و قدرت سياسي بالايي دارند و مي‏توانند براي انتفاع شخصي قوانين را تغيير دهند. چنين رفتار هايي بر اساس تعريف قانون فساد، فساد تلقي نمي‏شود چون با نقض قانون همراه نيستند. ثانياً از سوي ديگر امكان دارد در برخي موارد يك كارمند براي نفع رساني به دوستان و اقوام از اختيارات خود سوء استفاده كند در حالي كه هيچ نفع شخصي از اين كار عايدش نشود. برخي از محققين براي رفع نقايص فوق معتقدند كه فساد اداري را بايد با توجه به ديدگاههاي عمومي مردم تعريف كرده در اين راستا اقدامي مصداق فساد مي‏يابد كه از ديد مردم يك جامعه غير اخلاقي و مضر تلقي شود. مشكل عمده‏اي كه در اين تعريف وجود دارد اين است كه غالباً ديدگاه همه مردم يكسان نيست. بر همين اساس تعريفي از فساد كه در حقيقت به دسته بندي انواع فساد اداري از نگاه افكار عمومي جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سياسي هيدن همير[4] ارائه شده كه عبارت از:
1- فساد اداري سياه: يعني عملي كه هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود، مثل دريافت رشوه براي ناديده گرفتن استاندارد و معيارهاي ايمني در احداث مسكن.
2- فساد اداري خاكستري: يعني كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بي تفاوت هستند.
3- فساد اداري سفيد: يعني كاري كه ظاهراً مخالف قانون است اما اكثر اعضاي جامعه نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‏دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم پوشي از نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي ضرورت خود را از دست داده است.(حبيبي،1375، 16)
در تعريفي ديگر فساد اداري عبارت است از استفاده نامشروع و غير قانوني در اختيارات اداري و دولتي براي نفع شخص که داراي دو مشخصه مي باشد.

[1] - Jens Chr. Andvig
[2] - Administrative Corruption
[3] - Gerald E.Caiden
[4] - Hiden Heimer


دانلود تحقیق فساد و مبارزه با فساد


فساد و مبارزه با فساد


فساد


مبارزه با فسادمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد : تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد

... و ضرورت تحقیق. پدیده فساد ... مبارزه و مقابله با فساد ... با تاکید بر … دانلود ...

دانلود مقاله فساد، فقر، تبعیض

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیده فساد، فقر، تبعیض و ...

راهکارهای مبارزه با رانت و فساد

بنابراین برای مبارزه با فساد اقدام هم زمان لازم است ... راهکارهای مبارزه با رانت و فساد;

تحلیل محتوای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

نشر عدالت, بانک مقالات حقوقی , فروش مقالات حقوق ، فروش کار تحقیقی حقوق ، فروش پایان ...

راهکارهای مبارزه با رانت و فساد

بنابراین برای مبارزه با فساد اقدام هم زمان ... دیگر راهکارهای مبارزه با فساد و ...

سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

برای انتشار مطالب در سايت با آدرس [email protected] و در موارد ديگر برای تماس با ...

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد و انحرافات ... معرفت الاصحاب، تحقیق علی‌محمد معوض و عادل‌احمد ...

تحقیق فساد اداری - maghaleha.2sdownload.ir

دانلود ... فرمت فایل word و قابل ... بررسی و ارائه راه کارهای مبارزه با... تحقیق فساد ...

تحقیق کامل درباره فساد اداری

همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.

تحقیق فساد اداری - maghaleha.2sdownload.ir

دانلود ... فرمت فایل word و قابل ... بررسی و ارائه راه کارهای مبارزه با... تحقیق فساد ...

خامنه‌ای: مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است

... شدیدتر و جدی‌تر» با ظلم و فساد در ... مبارزه با ظلم و فساد ... تحقیق و تفحص ...

تحقیق فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه ...

آبادان دانلود. Are there similar articles تحقیق فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند ...

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد و انحرافات ... معرفت الاصحاب، تحقیق علی‌محمد معوض و عادل‌احمد ...

مقاله مبارزه با فساد در حكومت علوي 41 ص – دانلود – نیاز فریمور

ارائه فایل تست شده و بدون مشکل مقاله مبارزه با فساد در حكومت علوي 41 ص از دسته مدیریت ...

تحقیق درباره: بیوگرافی مشاهیر

تحقیق در مورد نقش مذهب در سلامت روان 5ص

پاورپوینت درباره ریاضی سوم دبستان

دانلود تحقیق در مورد ترانس

پاورپوینت كتابخانه ي مجلس 29 اسلاید

تحقیق درباره/ تغذیه ورزشی

تحقیق در مورد پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب

تحقیق درباره/ تغذیه ورزشی

فایل شیپ فایل (shape file) -شیت یاسوج 88