دانلود رایگان


دانلودمقاله گندم - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلودمقاله گندم

مقدمه :
گندم معمولي در محدوده وسيعي از شرايط آب وهوايي جهان رشد مي كند ودر حقيقت اين گياه سازگارترين گونه هاي علات است . زمينهاي زيادي در سرتا سر جهان در مقايسه با ساير گياهان زراعي به كشت آن اختصاص داده شده است . زيرا گندم غذاي اصلي انسان است كه بطور مستقيم مورد مصرف قرار مي گيرد . باين ترتيب سطح كشت وتوليد جهاني آن از ساير محصولات بيشتر است . گر چه احتمالاً برنج ماده اصلي غذاي نفوس بيشتري را تشكيل مي دهد گندم منبع اصلي كربوهيدرات غذاي انسان را تشكيل داده واز لحاظ تهيه نان وارزش نانوايي آرد هيچيك از غلات انسان را تشكيل داده و از لحاظ تهيه نان وارزش نانوايي آرد هيچيك از غلات بپاي آرد گندم نمي رسد . بخاطر داشتن بافت همبندي گلوتن گندم خاصيت نانوايي آن داراي ارزش بسيار بالايي است . كيفيت گلوتن گندم بستگي به ژنوتيپ گندمها دارد و هم اين صفت است كه آرد گندم را ممتاز مي نمايد . برخلاف هرغله ديگري ، گلوتن گندم قادر است ور آمدن خمير را از طريق تشكيل سلولهاي كوچك گاز ونگه داشتن گاز كربنيك تشكيل شده در اثر تخمير به انجام برساند در هرحال مصرف نانهايي كه خميرشان تخمير حاصل مي كنند ويا آنهايي كه نمي كنند از قرنها پيش وشايد در دوران قبل از تاريخ ثبت شده ومورد استفاده قرار مي گرفته است .

نواحي كشت گندم در دنيا :
گندم بدليل دارا بودن ويژگيهاي ژنتيك متفاوت ، انعطاف پذيري فنوتيپها و ژنوتيپها وداشتن ارقام مختلف ، تقريباَ در تمام دنيا كشت مي گردد . گندم گر چه يك گياه منطقه معتدله است امام در مناطق مختلف آب و هوايي كشت مي شود . گندم بين 30درجه الي 60 درجه عرض شمالي و 27 درجه تا 40 درجه عرض جنوبي قابل كشت است . گندم همچنين تا ارتفاع 3500 – 3000 متري از سطح دريا ودر تبت تا ارتفاع 4270- 4570 متري كشت مي گردد عواملي كه موجب توسعه كشت گندم در دنيا مي گردد عبارتند از آب وهوا وخاك وشرايط اقتصادي مهمترين عواملي آب وهوائي عبارتند از درجه حرارت ، ميزان بارندگي ، نور .
حـرات : حداقل درجه حرارت جهت رويش گندم 3 الي0C 4 (صفر فيزيولوژي گياهي ) اپتيو حدود 0C 25 وحداكثر آن در حدود 0C 30 - 22 مي باشد .

رطوبت : گونه هاي گندم مي تواند در مناطق رشد كند كه ميزان بارندگي ساليان آنها بين 1750 – 250 ميلي متر باشد اما حدود 4/3 سطح زير كشت گندم در مناطقي قرار دارند كه بارندگي ساليانه آنها بين 875 – 375 ميلي متر است .
نور : شدت و طيف نور بر روي گسترش وپراكندگي گندم دردنيا نيز موثر مي باشد . گندم گياهي روز بلند است ممكن است در روزهاي با طول 8 ساعت نيز گل كند ولي روزهاي بلند گل كردن آن را تسريع مي كند . روزهاي كوتاه موجب طولاني شدن مرحله رويش مي گردد وسنبله دهي را به تأخير مي اندازد .

خاك : گسترش و پراكندگي گندم بستگي بسيار زيادي نيز به نوع خاك دارد بهترين نواحي كشت گندم از نظر نوع خاك مناطقي هستند كه داراي خاك چرنوزم يعني اراضي كه مقادير خيلي زيادي هوموس باشند . در عين حال اراضي اسيدي و فقير از مواد آلي مناسب كشت گندم نمي باشد . اراضي غني از اكسيد Fe و Al ومنگان نيز به مقدار كمي مناسب مي باشند عوامل اقتصادي نيز باعث توسعه گندم بويژه در كشورهاي در حال رشد گرديده است در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه در گذشته گندم كشت نمي گرديد ويابه مقدار كم كشت مي شد . در حال مال بدليل افزايش جمعيت سطح وسيعي از اراضي آنها به گندم اختصاص داده شده است .


گندمهاي تك دانه يا Einkorn
گندمهاي ديپلوئيد شبيه جوي دور رديفه هستند بطوري كه در هر سنبلچه در محور سنبله فقط يك دانه وجود دارد . گندمهاي ديپلوئيد تك دانه مانند T.boeoticum از يك عطف ( برگ باريك ) بوجود آمده اند . اين گندمها را مي توان در يونان و قمستهاي از آسياي صغير پيدا نمود . اين مناطق از دنيا بعنوان مركز اوليه تنوع ژنتيكي اين گندم شناخته شده اند . پوشينه هاي گندمهاي تك دانه غالباً پس از خرمنكوبي هنوز خارجي به آن چسبيده هستند .
گندمهاي تك دانه احتمالاً مي توانند بعنوان يك گياه زراعي جنبي مورد كشت و كار قرار گيرند و ولي در زراعت جو بعنوان علف هرز محسوب مي گردند تا امروز نوع زراعي ولخت آن ( بدون پوسته خارجي ) شناخته شده است .
گندمهاي جفت دانه يا Emmer
گندمهاي معمولي يا Dinkel

گندمهاي معمولي :
اين گندم داراي بيشترين پراكندگي در دنياست وتقريباً 90 درصد از اراضي زير كشت گندم دنيا را بخود اختصاص داده است . مصرف اين نوع گندم بيشتر براي تهيه نان مي باشد وبه همين دليل آن را گندم نان مي نامند . گندم معمولي داراي فرمهاي پائيزه وبهاره است . گندمهاي معمولي را به كمك خصوصياتي چون شكل سنبله ، ريشك دار يا بدون ريشك ، رنگ ريشك و گلوم وكرك داري ، تراكو يا فشردگي سنبله ( تراكم عبارت است از تعداد سنبلچه هاي موجود درcm 1 ) دندانه هاي راس گلوم وتعداد گلهاي درون سنبلچه هاي مي توان تشخيص داد .

گندم دوروم :
گندم دوروم بعد از گندم معمولي داراي اهميت بسيار زيادي است اين گندم بيشتر براي تهيه ماكاروني ، شيريني پزي و صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد و عمدتاً در برخي از كشورهاي مديترانه ايران ، عراق ، روسيه ، پاكستان ،چين ،آمريكا ،كانادا و آرژانتين كشت مي گردد .گندم دوروم گندم منطقه استپي و داراي فرمهاي بهاره وپائيزه مي باشد. ساقه اين گندم در بخش بالايي تو پر مي باشد وسنبله هاي آن تقريباً كوتاه وتقريباً هميشه ريشك دار است . ريشكها طويلتر از سنبله وتقريباً موازي آن است . گلومهاي آن ضخيم وبه رنگ زرد ، قرمز ، سياه و … يافت مي شود . محور خوشه غير شكننده و هر سنبله آن داراي 7-5 گل است .دانه هاي آن طويلتر از گندم معمولي است . دانه ها شيشه اي تر ( غني ازمواد پروتئيني ) وبه رنگ سفيد خاكستري يا قرمز ديده مي شود. گندمهاي دوروم بر اساس رنگ ريشك ودانه قابل تشخيص مي باشند .

ارقام گندم
هزاران رقم گندم در مناطق خشك دنيا كشت مي شود ومدام ارقام بهتر ومطلوب تري نيز معرفي و وارد عرصه زراعت مي گردد ، واريته هاي گندم را براي طبقه بندي بر طبق روش كه اولين بار توسط كرنيك بكار گرفته شده ومبتني بر خواص مورفولوژيكي سنبله و دانه رسيده مانند رنگ و كرك دار بودن گلوم ها ، وجود يا عدم وجود ريشك ، رنگ ريشك ، رنگ دانه است . به ارقام مختلفي طبقه بندي مي كنند كه شرح آن گذشت .

گروههاي گندم :
در ايالات متحده آمريكا وتجارت جهاني ،ارقام گندم را بر حسب رنگ وميزان سختي دانه وهمچنين زمان كاشت از لحاظ بهاره يا پائيز بودن گروه بندي مي كنند در اين گروه بندي شش نوع اصلي زير وجود دارد .
1- گندم پائيزه قرمز سخت 4- گندم سفيد
2- گندم بهاره قرمز سخت 5- گندم دوروم
3- گندم پائيزه قرمز نرم 6- گندم دوروم قرمز

ارقام سنتي و اصلاح شده
درمناطقي كه زراعت گندم بصورت سنتي انجام مي گيرد و واريته هاي جديد به آنجا راه نيافته است ، واريته هاي متعدد بومي وغير اصلاح شده كه در نتيجه انتخاب طبيعي ويا انتخاب آگاهانه شخصي طي نسلها بوجود آمده اند . مورد زراعت قرار مي گيرند . اين واريته ها در برابر عوامل نامساعد مقاوم بوده ، به شرايط اكولوژيكي يك منطقه بخوبي سازگارند .
ليكن در مقابل عمليات زراعي پيشرفته واكنش زيادي از خود نشان نمي دهند و به همين دليل جايگزين كردن آنها با واريته هاي اصلاح شده كه اكثراً از مناطق ديگري وارد مي شوند .شرط لازم وقبلي براي ازدياد توليد مبتني بر تكنولوژي نوين است .
تركيبات شيميايي دانه گندم :
دانه گندم داراي مقدار بسيار زيادي مواد غير ازته ، مواد پروتئيني و آب مي باشد . مواد معدني وسلولز به مقدار بسيار كمي در دانه گندم وجود دارد . دانه گندم همچنين داراي مقاديري ويتامين ، آنزيم و ساير مواد مي باشد .

مواد غير ازته ( كربوهيدارت )
قسمت اعظم مواد غذايي دانه گندم غير ازته مي باشد . مواد غير ازته دانه گندم از نشاسته بيش از 90 درصد قند و دكسترين تشكيل شده است نشاسته بيشترين بخش آندوسپرم را تشكيل مي دهد ومهمترين وبا اهميت ترين مواد ذخيره اي دانه گندم مي باشد . مواد غير ازته دانه بصورت گرانول وتقريباً گردمي باشد . گرانولهاي كوچك در قسمت ديواره آندوسپرم و گرانولهاي بزرگ در مركز آن ديده مي شوند . هرچه ميزان ازت كل دانه افزايش يابد ميزان نشاسته دانه گندم كاهش مي يابد .
مواد چربي :
ميزان مواد چربي در دانه گندم 2- 5/1 % است . بيشترين مقدار چربي در جنين ولايه آلئورون ذخيره مي گردد. چربي دانه گندم بيشتر از اسيد الئيك واسيد و اسيد لينولئيك . يعني اسيدهايي كه به آساني اكسيده مي شوند تشكيل شده است اسيدهاي مزبور در شرايط مطلوب رطوبت وحرارت تحت تأثير ليپاز آزاد وموجب افزايش اسيدي شدن آرد مي گردند . آرد سفيد كه دانه هاي گندم بعد از جدا شدن جنين و پوسته دانه بوجود مي آيد و در نتيجه داراي مقادير بسيار كمي چربي مي باشد . بهتراز آرد كامل مصرف مي گرددفرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیددانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


irpdf - دانلود مقاله فارسی رایگان

دانلود رایگان مقالات فارسی با لینک مستقیم | آی آر پی دی اف

آداب و رسوم مردم آذربايجان شرقى

مردم آذربايجان مردمى اصيل هستند. از جمله خصلت‌هاى اين مردم مهمان‌نوازي،سلحشوري ...

مقاله در مورد ماه محرم - alamto.com

خبرگزاری فارس: در «مشهدالنقطه» شهر حلب که محل زیارت عاشقان اهل ‌بیت است، سنگی است که ...

irpdf - دانلود مقاله فارسی رایگان

دانلود رایگان مقالات فارسی با لینک مستقیم | آی آر پی دی اف

مقاله در مورد ماه محرم - alamto.com

خبرگزاری فارس: در «مشهدالنقطه» شهر حلب که محل زیارت عاشقان اهل ‌بیت است، سنگی است که ...

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه - سایت …

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب ...

مقاله در مورد ماه محرم - alamto.com

خبرگزاری فارس: در «مشهدالنقطه» شهر حلب که محل زیارت عاشقان اهل ‌بیت است، سنگی است که ...

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه - سایت …

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب ...

مقاله در مورد ماه محرم - alamto.com

خبرگزاری فارس: در «مشهدالنقطه» شهر حلب که محل زیارت عاشقان اهل ‌بیت است، سنگی است که ...

امنیت غذایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گروه نان و غلات. این گروه شامل موادی مانند انواع نان، برنج، ماکارونی، گندم و جو است ...

امنیت غذایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گروه نان و غلات. این گروه شامل موادی مانند انواع نان، برنج، ماکارونی، گندم و جو است ...

- سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - جستجو

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

مقاله در مورد ماه محرم - alamto.com

خبرگزاری فارس: در «مشهدالنقطه» شهر حلب که محل زیارت عاشقان اهل ‌بیت است، سنگی است که ...

آداب و رسوم مردم آذربايجان شرقى

مردم آذربايجان مردمى اصيل هستند. از جمله خصلت‌هاى اين مردم مهمان‌نوازي،سلحشوري ...

سورس آماده بازی پرنده

خلاقيت همراه با مديريت تغيير

پاورپوینت در مورد تاریخ درخشان پزشکی در ایران

پاورپوینت در مورد آرام بخش خواب آور

پرخاشگری ، نظریه ها ، کنترل و درمان آن 12ص

تحقیق درباره آلودگي هوا بر روي كروموزوم‌‏هاي جنسي اثر دارد

پاورپوینت آيين يهوديت

دانلود کارآموزی نقشه کشی صنعتی، ابزار دقیق و کنترل سیستمهای الکترونیک و سنسورها .

تحقیق درباره شیوه برنامه زندگی

تحقیق درباره؛ جرم قــذف در ايران